membranaceous spaces
A B C D F G I J M N O P R S T V W